+34 93 837 40 72 info@segsa.es

DEPURACIÓ I MAGATZEMATGE DE LÍQUIDS

Amb l’objectiu de reduir l’impacte mediambiental de les activitats industrials, de serveis i particulars, realitzem l’assessorament, disseny, construcció, legalització i manteniment d’instal·lacions per a emmagatzematge i tractament de líquids tant perillosos com no perillosos.

INSTAL·LACIONS DE DESCONTAMINACIÓ DE VEHICLES

Tal com detalla el Reial decret 1383/2002, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil, és d’obligació extreure i retirar de forma controlada combustibles, líquids de transmissió, líquids de frens, olis i qualsevol altre fluid perillós.

INSTAL·LACIONS D’EMMAGATZEMATGE I SUBMINISTRAMENT DE LÍQUIDS PERILLOSOS
I NO PERILLOSOS

Totes les nostres instal·lacions es desenvolupen sota el Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 i MIE-APQ-7.

EMMAGATZEMATGE, TRACTAMENT I DEPURACIÓ
D’AIGÜES RESIDUALS I HIDROCARBURADES

El Reglament del Domini Públic Hidràulic no permet l’abocament directe o indirecte d’aigües i productes susceptibles de contaminar les aigües continentals. És per això, que abans de retornar les aigües residuals o hidrocarburades al medi ambient, hem de sotmetre-les a un tractament adequat mitjançant la instal·lació de:

  • Separadors d’hidrocarburs per a tallers, rentats de vehicles, Gasolineres, zones d’aparcament, desballestaments, etc.
  • Equips de depuració d’aigües residuals domestiques per a indústries, comerços, habitatges aïllats, etc.
  • Dipòsits d’emmagatzematge d’aigües residuals i hidrocarburades estancs en aquells llocs on l’administració no permet la infiltració de les aigües encara que estiguin depurades.

INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA, EMMAGATZEMATGE
I CONSUM D’AIGÜES PLUVIALS

Les aigües pluvials recollides, filtrades i emmagatzemades de forma adequada, representen una font alternativa d’aigua de bona qualitat que permet substituir l’aigua potable en determinades aplicacions i d’aquesta forma contribueixen en l’estalvi d’aquest recurs.

INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA, EMMAGATZEMATGE
I CONSUM D’AIGÜES GRISES

Les aigües grises, habitualment procedents de banyeres, dutxes i renta mans una vegada recollides, tractades i emmagatzemades de forma adequada , representen una font alternativa d’aigua de qualitat acceptable, que pot ser utilitzada per determinades aplicacions substituint l’aigua apta per al consum humà que generalment s’empra, contribuint a l’estalvi d’aquest recurs.

TENS ALGUNA CONSULTA?