+34 93 837 40 72 info@segsa.es

INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES

A Segsa realitzem el disseny, construcció, legalització i manteniment de tota classe d’instal·lacions petrolíferes. Disposem dels carnets REIP2 cat. 2 i REREP cat. 3, que atorguen la facultat d’actuació en tot tipus d’instal·lacions petrolíferes, sense limitacions de volum ni capacitat en tot el territori nacional.

TIPUS D’INSTAL·LACIONS

CONSUM PROPI

Realitzem una àmplia varietat d’instal·lacions d’hidrocarburs per a consum en la pròpia instal·lació

PARCS D'EMMAGATZEMATGE

Realitzem la instal·lació d’una gran varietat de dipòsits i tancs aeris i enterrats fins a una capacitat de 100.000 litres

ESTACIONS DE SERVEI

Li oferim assessorament tècnic en el disseny de noves estacions de servei, ampliacions i reformes, així com l’execució de la instal·lació

TIPUS DE DIPÒSITS / TANCS QUE INSTAL·LEM

Aeris de polietilè de doble paret (De 700 a 2.000 litres)

Conjunt de dipòsits Aeris de polietilè de doble paret connectats entre si. (De 700 a 10.000l)

Aeris d’acer-acer (De 3.000 a 100.000 litres)

Enterrats de doble paret acer-acer (De 3.000 a 100.000 litres)

Portàtils GRG (De 200 a 1.000 litres)

Tancs de mesures especials i compartimentats per a diferents productes

TIPUS DE MANTENIMENT
CLAUS EN MÀ

PROVES D'ESTANQUEÏTAT

Proves d’estanqueïtat per comprovar el correcte funcionament i evitar possibles vessis i contaminacions al subsòl

REVISIONS I INSPECCIONS PERIÒDIQUES

Es revisa l’estat de les parets de: dipòsits, canonades, tancaments, equips de subministrament, etc

NETEJA DE DIPÒSITS DE GASOIL

Neteges de dipòsits i tancs de combustible amb equips d’extracció de llots i microfiltració

DESGASIFICACIÓ I CLAUSURA DE TANCS I DIPÒSITS

Realitzem la desgasificació de dipòsits de combustible o altres líquids perillosos

TENS ALGUNA CONSULTA?